שרטט תוכנית

תרגומים

שרטט תוכנית

élaborer/dresser un plan