שם מחסום בפיו

תרגומים

שם מחסום בפיו

faire taire, museler