שיכור ולא מיין

תרגומים

שיכור ולא מיין

bouleversé, perturbé