קרא בשם

תרגומים

קרא בשם

mentionner, surnommer, nommer