קרא בגרון

תרגומים

קרא בגרון

proclamer, annoncer, publier