קרא בגרון

תרגומים

קרא בגרון

annoncer, proclamer, publier