קיים מגעים

תרגומים

קיים מגעים

avoir des contacts