קיים הבטחה

תרגומים

קיים הבטחה

tenir une promesse