קבע גבולות

תרגומים

קבע גבולות

délimiter, établir des limites