פשק שפתיים

תרגומים

פשק שפתיים

tchacher, être bavard, bavarder, bavasser