פשק שפתיים

תרגומים

פשק שפתיים

bavarder, bavasser, être bavard, tchacher