פרק את העול

תרגומים

פרק את העול

secouer le joug