עמד הכן

תרגומים

עמד הכן

se tenir prêt/en alerte