עמד בתוקפו

תרגומים

עמד בתוקפו

rester en vigueur