עמד במקום

תרגומים

עמד במקום

marquer le pas, piétiner