נשא בעול

תרגומים

נשא בעול

travailler dur, supporter le fardeau/le joug