נלחץ להגנת-

תרגומים

נלחץ להגנת-

se porter à la défense de