ניתק החשמל

תרגומים

ניתק החשמל

couper le courant