ניהל ספרים

תרגומים

ניהל ספרים

tenir les livres/la comptabilité