משך בקשת

תרגומים

משך בקשת

bander un arc, tendre un arc