משך בעול

תרגומים

משך בעול

porter le joug, supporter