מן היום הזה והלאה

תרגומים

מן היום הזה והלאה

dorénavant, désormais