מושקע בלימודיו

תרגומים

מושקע בלימודיו

absorbé par ses études