ייחס כוונה

תרגומים

ייחס כוונה

prêter une intention