חילל שבת


חיפושים הקשורים ל חילל שבת: כרת
תרגומים

חילל שבת

profaner le Shabbat