זמרר )פיעל)

תרגומים

זמרר )פיעל)

fredonner, psalmodier