התרבות )נ)

תרגומים

התרבות )נ)

multiplication, prolifération