העמיד להצבעה

תרגומים

העמיד להצבעה

mettre au vote/aux voix