העיף מתפקיד

תרגומים

העיף מתפקיד

licencier, lourder, virer