העביר קול

תרגומים

העביר קול

annoncer, proclamer, publier