העביר קול

תרגומים

העביר קול

publier, annoncer, proclamer