המתין בתור

תרגומים

המתין בתור

faire la queue, attendre son tour