הטיל סנקציות

תרגומים

הטיל סנקציות

imposer des sanctions