החזיק מעמד

תרגומים

החזיק מעמד

tenir bon, tenir le coup