הוסיף מלח על הפצעים

חיפושים הקשורים ל הוסיף מלח על הפצעים: ראה את הנולד
תרגומים

הוסיף מלח על הפצעים

remuer le fer dans la plaie