בחיר ליבה

תרגומים

בחיר ליבה

l'élu de son cœur, fiancé