בחיר ליבה

תרגומים

בחיר ליבה

fiancé, l'élu de son cœur