אל חינם

תרגומים

אל חינם

inutilement, vainement, en vain